Life Ecorkwaste: Gestió sostenible dels residus de suro


El projecte ECORKWASTE (Gestió integrada i sostenible dels residus de suro en la indústria del suro) LIFE14 ENV/ES/460 va ser aprovat en la segona meitat de l’any 2015, sota el programa de referència LIFE,  el qual és un instrument de finançament de projectes enfocats a l’aplicació de l’eficiència ambiental de recursos, i s’implementarà des de setembre de 2015 fins a desembre de 2018.
L’objectiu principal del projecte ECORKWASTE és la demostració de la viabilitat tècnica, medi ambiental i econòmica de la revalorització del subproducte de la indústria surera, d’acord amb la mida de la partícula.


Certa mesura de partícula de subproducte de la indústria surera serà utilitzada com a material absorbent en aiguamolls construïts, com sistema d’eliminació de components orgànics de l’aigua residual de la indústria vitivinícola. Altres residus del suro, com taps, residus de suro reblits en procés de descontaminació en aiguamolls construïts i suro en pols, seran utilitzats com substrat per a una revalorització energètica en processos de gasificació.
ECORKWASTE recull i té en compte les prioritats en la gestió de residus establerts en la Directiva Marco de Residus 2008/98 / CE, així com l’objectiu de la gestió de residus per a una Europa de Recursos Eficients i per al 7è Programa d’Acció Ambiental. A més, també s’aborden els principals objectius de la Directiva 1999/31 / CE sobre la bioremediació de residus en abocadors.

Els objectius específics són:

  1. Minimitzar l'abocament de residus de suro mitjançant la conversió de residus en valor. ECORKWASTE es centra en el disseny de formes de prevenir, reutilitzar i valoritzar els residus de suro, com es prioritza en la Directiva 2008/98 / CE.

  2. Demostrar, a escala pilot, la viabilitat del sistema d’aiguamolls híbrids construïts basats en l’ús dels residus de suro com mitjà granular en el tractament de les aigües residuals agroindustrials (aigües residuals de la indústria del vi). Les plantes d’aiguamolls construïts eliminaran el DBO5 i els residus de suro absorbiran els components orgànics recalcitrants (polifenols) de l’aigua residual.

  3. Demostrar, a escala pilot, que l’ús del subproducte de la indústria surera és adequat com substrat per la producció de gas sintètic (syngas) en un sistema de gasificació.

  4. Reduir el consum energètic de les indústries de suro general electricitat des del procés de gasificació. Aquest, contribuirà en la implementació de la Directiva Marc 2009/28/EC d’Energies Renovables.

  5. Reduir el consum d’aigua en la industria del vi fomentant el potencial de la seva reutilització, millorant la qualitat de l’efluent amb la implementació d’aiguamolls construïts (Directiva 2008/105/EC).

  6. Comparar la innovació i la sostenibilitat del sistema d’aiguamolls construïts i gasificació, amb altres sistemes corrents utilitzant els mateixos indicadors en ambdós.

  7. Disseminar els resultats del projecte ECORKWASTE per a la reproductibilitat, comerciabilitat i màxima aplicació de les tecnologies desenvolupades en el projecte, cap a altres experiències Europees.
Enlace website


5 views0 comments