Els boscos poden millorar els serveis ecosistèmics hidrològics?

La doctoranda Daniela Ávila-García i el Dr. Jordi Morató van dirigir un estudi per a analitzar la relació entre la cobertura forestal i l'aigua (qualitat i provisió) en una conca d'importància ecològica, turística i cultural a Mèxic.Parc Nacional “Llacunes de Montebello”, Chiapas, Mèxic. Crèdits: Ávila-García, D.

Barcelona 1 d'octubre


Els serveis ecosistèmics hidrològics (SEH) estan relacionats amb els ecosistemes aquàtics i les seves zones de transició amb altres ecosistemes terrestres. En particular, diversos estudis han demostrat que la presència dels boscos té un efecte positiu en el funcionament hidrològic. No obstant això, els canvis d'ús de sòl han modificat la capacitat dels boscos per a la provisió de SEH a nivell global.


La conca del Riu Gran de Comitán-Lagos de Montebello (RGC-*LM) es localitza a la regió sud-sud-est de l'Estat de Chiapas, Mèxic. En les últimes dècades, els canvis d'ús de sòl, la desforestació, i un accelerat creixement agrícola, urbà i turístic, han ocasionat problemes d'escassetat d'aigua, contaminació en el RGC i eutroficación en alguns dels llacs que formen part del Parc Nacional “Llacunes de Montebello”.


Localització de la conca del RGC-*LM, Chiapas, Mèxic.

Considerant l'anterior, en aquest estudi analitzem la relació dels boscos i els SEH amb base en una combinació de mètodes recomanats per TESSA (ToolkitforEcosystemServiceSite-*basedAssessment), els quals van incloure entrevistes en onze localitats (ejidos), així com el modelatge d'escenaris de canvi d'ús de sòl utilitzant WaterWorld, anàlisis estadístiques, i l'aplicació d'un índex de qualitat ecològica (RQI-*RiparianQualityIndex). L'objectiu va ser identificar la distribució espacial de dues SEH (qualitat i provisió d'aigua) i els seus principals beneficiaris per a, posteriorment, analitzar els impactes potencials de quatre escenaris de canvi uso de sòl a escala de conca i subcuenca.


Dos escenaris van estar enfocats a mitigar les possibles conseqüències derivades del creixement agrícola i la desforestació: 1) BS20- es van simular franges de vegetació (20 m a llarg de la xarxa fluvial) en conjunt amb estratègies de reforestació (20% de cada píxel a escala de 1-ha); 2) R15- reforestació (15%). En contrast, els altres dos escenaris van representar un increment en la desforestació i la degradació de la vegetació riparia: 1) D15- desforestació (15%); 2) D20- degradació de les franges de vegetació (20 m) més desforestació (20%).

Els resultats van demostrar una relació positiva entre la cobertura forestal i la qualitat de l'aigua. A nivell de conca, la quantitat d'aigua disponible també va incrementar els valors mitjans en els escenaris de reforestació, mentre que els escenaris de desforestació van projectar el contrari. No obstant això, algunes zones específiques van disminuir la quantitat d'aigua en els escenaris de reforestació. Això suggereix que les demandes d'aigua a nivell local, incloent l'evapotranspiració i la quantitat de boira interceptada pels boscos, ha de ser considerada en futurs plans de restauració, especialment en els ejidos que manquen de xarxes de distribució d'aigua eficients.


Aquest estudi proporciona un panorama general del maneig dels recursos hídrics en la conca del RGC-*LM i contribueix a l'anàlisi dels possibles impactes hidrològics a conseqüència dels canvis d'ús de sòl a diferents escales. Aquest enfocament també va permetre identificar subcuencas on la conservació o restauració dels ecosistemes forestals i àrees muntanyenques podrien ser prioritaris per a mantenir o millorar la provisió els SEH en la zona d'estudi.


Consulta l'article original:

Ávila-García, D., Morató J., Pérez A., Santillán-*Carvantes, P., Alvarado, J., Comín, F. 2020. Impactsofalternativeland-usipoliciesonwaterecosystemservicesinthe Riu Gran de Comitán-Lagos de Montebellowatershed, Mèxic. EcosystemServices. 45.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212041620301212?via%3Dihub


3 views0 comments