Nou Llibre Resiliencia Urbana pel Risc i Governança de l'Adaptació


Resiliència urbana per al risc i la governança de l'adaptació, Teoria i pràctica, és el primer llibre de la sèrie Ciutats Resilients, Repensant la transformació urbana de l'editorial Springer, que proporciona una presentació actualitzada del desenvolupament teòric del camp.


Aquest llibre reuneix una sèrie d'assaigs de teoria i pràctica sobre la gestió de riscos i adaptació en contextos urbans dins d'una perspectiva flexible i multidimensional. El llibre proposa un enfocament transversal pel que fa al paper de la planificació espacial en la promoció i el foment de la gestió de riscos, així com els desafiaments de les institucions per governar el risc, particularment en relació amb noves formes de governança multinivell que poden incloure a tots els actors i la participació ciutadana.


Les diferents contribucions es centren en enfocaments, polítiques i pràctiques capaços de contrastar els riscos en els sistemes urbans que generen inclusió social, equitat i participació a través de formes de governança de baix a dalt i principis de coevolució.


Els estudis de cas es centren en les lliçons apreses, així com en el potencial i els mitjans per a la seva replicació i ampliació, també a través de la creació de capacitats i la transferència de coneixement. Entre molts altres temes, el llibre explora les dificultats trobades i les solucions creatives trobades, les experiències i capacitats comunitàries i locals, els processos organitzatius i els enfocaments tècnics i institucionals integradors per al problema del risc a les ciutats.


Editors: Brunetta, G., Caldarice, O., Tollin, N., Roses-Casals, M., Morató, J. (Eds.)

  • ISBN 978-3-319-76944-8

  • Marcat digitalment, sense DRM

  • Format inclòs: PDF, EPUB

  • Els ebooks es poden usar en tots els dispositius de lectura


La sèrie de llibres Resilient CITIES busca analitzar els desafiaments que enfronten les ciutats i proporcionar un cos de coneixement actualitzat, que inclou una col·lecció sistemàtica de les millors pràctiques globals d'avantguarda, fonamentals per gestionar la transició urbana cap a la resiliència. Les millors pràctiques es recopilaran i analitzaran seguint un format comú, el que permetrà al lector comprendre les solucions adoptades i destacar clarament els paràmetres i les possibilitats de replicació i ampliació.


La singularitat de la sèrie de llibres Resilient CITIES és la seva dimensió internacional, juntament amb un enfocament multidisciplinari i transversal. Les sèries de llibres Resilient CITIES seran un recurs únic i fonamental per als professionals, els responsables de les polítiques i els científics involucrats en la planificació i el govern de la transició de les ciutats. Presenta la informació sistematitzada més recent i actualitzada sobre investigació, pràctiques i desenvolupament de polítiques, definint mitjans clars i vies per a la replicació i l'ampliació d'escala.


Més informació: Llibreria Springer


10 views0 comments