Tesi doctoral de Marwa Ben Saad sobre filtres de macròfits per millorar la qualitat de l’aigua

Marwa Ben Saad, que va realitzar la seva estada pràctica en el laboratori del MSMLab de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, va llegir la seva tesi doctoral l'11 d'abril en el InstitutNationalAgronomique de Tunez.

Barcelona 14 de setembre


El de recerca s'emmarca en el context d'una gestió sostenible dels recursos hídrics no convencionals.


L'objectiu principal és presentar solucions innovadores per a millorar el sistema de tractament d'aigües residuals mitjançant filtres plantats amb macrófitas. El present estudi realitzat a escala de laboratori, es va centrar principalment en la remoció de nitrats i patògens de les aigües residuals, a partir de la bioinoculación de bacteris i bacteriòfags en els filtres.


El garbellat dels bacteris realitzat seleccionant un cep bacterià amb gran capacitat d'assimilació de nitrats i la seva inoculació en la rizosfera en els filtres, va mostrar una millora en l'eliminació de nitrats. De la mateixa forma, la bioinoculación dels bacteris antagonistes o bacteriòfags millora significativament la inactivació de bacteris patògens. L'ús de suro com a material de farciment per a filtres plantats ha mostrat una millor reducció de nitrats (80% a 90%), en comparació amb la grava (4 a 70%). El suro sembla ser un bon suport per al desenvolupament de bacteris desnitrificantes, aquest resultat el confirma un estudi molecular. L'ús de suro i la bioinoculación de bacteris desnitrificantes condueix a l'eliminació total de nitrats (100%).


Descàrrega la tesi en aquest enllaç

1 view0 comments